» مراکز آکادمی » مرکز سنجش

مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی

مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی:

معرفی:

هدف از تاسیس این مرکز با تجهیز و تشکیل بخش های مختلف از جمله سنجش و اندازه گیری فاکتورهای آمادگی جسمانی، آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی و تمرینات قدرتی، بیومکانیک و مهندسی ورزشی و نیز پیکر شناسی، ضمن سنجش و ارزیابی قابلیت های جسمانی ورزشکاران و ارائه نتایج طبقه بندی شده به خود ورزشکار، مربیان، فدراسیون ها و مدیران تلاش می نماید سطح عملکرد، اصلاح و توسعه علمی ورزشی ورزشکاران را ارتقاء بخشد. همچنین این مرکز با برگزاری دوره ها و کارگاه های تخصصی ویژه تیم های ملی، انجام پروژه های تحقیقاتی  ورزشی با همکاری دانشگاه ها و انستیتوهای ورزشی برتر کشور و نیز مشارکت در کلیه برنامه های آموزشی آکادمی به خصوص از سنین پایه، در راستای ترویج، ارتقاء و توسعه علمی ورزش کشور تلاش می نماید.

 

اهداف و وظایف:

-         سنجش، تحلیل و بررسی نتایج حاصله از آزمون های آمادگی جسمانی ورزشکاران

-         ارائه استانداردهای ملی آزمون های فاکتورهای آمادگی جسمانی  در کلیه رشته های ورزشی

-         مشاوره در طراحی، هدایت و کنترل تمرین ورزشکاران رشته های مختلف ورزشی

-         ارائه روش های نوین تمرین

-         ارزیابی نتایج آزمون های آمادگی جسمانی ورزشکاران و مشاوره با مربیان و سرپرستان تیم های مختلف ورزشی

-         طراحی و اجرای پروژه های آزمایشگاهی در زمینه های مختلف علوم ورزشی

-         ارزیابی، اصلاح و ارائه الکوهای حرکتی مناسب ورزشکاران

-         طراحی، تنظیم، اجرای برنامه آموزشی، تمرینی، طرح های مشترک تحقیقاتی با مشارکت باشگاه ها، فدراسیون ها، دانشگاه ها، مراکز آموزشی، ... در سطح ملی و بین المللی

-         توسعه کمی و کیفی دانش مربیان

-         شناسایی استعدادهای ورزشی و هدایت آن ها به بالاترین سطوح قهرمانی

 

مدیر مرکز سنجش و توسعه قابلیت های جسمانی: دکتر مرتضی بهرامی نژاد     بهرامی نژاد  

- بخش سنجش: آقای جواد شفیعی- خانم ساناز مجتبوی

- بخش تمرینات برتر: آقای ناصر پیروردی زاده- خانم فرشته خانبابایی

- بخش فیزیولوژی: آقای دانیال تیماجی- خانم نرگس کاظمی

- بخش بیومکانیک: آقای مهدی چراغی- خانم بیتا سبزی