بخش پژوهش و نشر

معرفی بخش پژوهش و نشر

بخش پژوهش و نشر فعالیت خود را از سال 1372 در کمیته ملی المپیک آغاز نمود و سپس در سال 1399 به آکادمی ملی المپیک منتقل شد. بخش پژوهش و نشر با انتشار کتب و مجلات علمی پژوهشی و همچنین همکاری در تدوین و اجرای طرح‌های پژوهشی کاربردی، حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری با موضوعات مرتبط به جنبش المپیک سهم بسزایی در توسعه علمی ورزش کشور و نیز ارتقاء ظرفیت‌های علمی و پژوهشی داشته است. با توجه به گسترش ورزش در ابعاد مختلف قهرمانی و همگانی و افزایش انتظار جامعه از کمیته ملی المپیک به عنوان متولی ورزش قهرمانی در سطح بین المللی و حاکمیت مدیریت علمی در اداره سازمان‌های ورزشی و افزایش آگاهی بین مسئولین ورزش کشور از نتایج و یافته‌های علمی در بخش ورزش، زمینه‌های مناسبی برای شکل گیری و استقرار نهادهای پژوهشی در مراکز اجرایی فراهم شده است.

 

وظایف:

1.       استخراج و تدوین نهایی سرفصل های پژوهشی مورد نیاز آکادمی و کمیته ملی المپیک

2.      برنامه‌ریزی درخصوص ارائه خدمات پشتیبانی و اجرایی فعالیت‌های پژوهشی و فناوری

3.     ثبت، ضبط و نگهداری کلیه اسناد، سوابق (مکاتبات، تصاویر، فیلم، بروشور، کاتالوگ، کتاب، تحقیق، راش، ...) مرتبط با موضوعات پژوهشی و انتشارات آکادمی و کمیته

4.     همکاری در ترجمه و چاپ منابع علمی، پژوهشی و کاربردی کمیته بین المللی المپیک

5.     بررسی و تصویب طرح های حمایتی از پایان نامه ها و رساله های با موضوعات روز مرتبط به جنبش المپیک

6.      تشویق و ترغیب اساتید و متخصصین در جهت ارائه و پیشنهاد طرح های تحقیقاتی در سطوح ملی و بین المللی

7.     پاسخگویی به نیازهای بخش تربیت بدنی و ورزش از طریق انجام پژوهش‌های کاربردی

8.     استفاده از ظرفیت‌های مدیریتی سازمان‌ها و نهادهای ورزشی داخلی و خارجی در فرایند اجرای طرح‌های پژوهشی

9.      همکاری با شورای سیاستگذاری تاریخ شفاهی در زمینه نشر