دپارتمان قلب

دپارتمان "قلب و ورزش "

در سال 1397 به طور رسمی کار خود را آغاز  نمود، این دپارتمان در حال حاضر توسط آقای دکتر مهدی انوری متخصص قلب و عروق و رئیس دپارتمان، سرکار خانم دکتر الهام هوشمند متخصص قلب و فوق تخصص اکوکاردیوگرافی و آقای دکتر جواد نوروزی فیزیولوژیست قلبی و عروقی راهبری می گردد. علاوه بر اقدامت ارزیابی و غربالگری سلامتی، به کار تحقیقاتی و تهیه و نشر مقاله و ارسال به مراکز معتبر دنیا می پردازد، علاوه بر آن ترجمه و نشر کتاب ارزشمند کاردیولوژی ورزشی از اقدامات انجام شده در این مرکز می باشد. این دپارتمان در نظردارد بتواند به روش بومی ارزیابی و غربالگری ورزشکار ایرانی دست بیابد و روش مناسبی جهت ارزیابی ورزشکاران ایرانی را ارائه دهد.