دپارتمان فیزیوتراپی

"بخش فیزیوتراپی"

بازگشت هرچه سریعتر و با عوارض کمتر همراه با آگاهی ورزشکاران و مربیان و مسئولین فدراسیون ها از آسیب های ورزشکاران از اهداف اصلی و کم توان بخشی آکامی ملی المپیک است که در این راستا بهبود عملکرد ورزشی آنها با توجه به دانش فیزیوتراپی در ذیل این اهداف قرار می گیرد. همچنین جهت به حداقل رساندن هزینه های آسیب های ورزشی و پیشگیری از آسیب با برگزاری دوره های آموزشی با ارتباط با دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از چمله اولویت های این مرکز با همکاری متخصص امر می باشد. همچنین پوشش مصدومین اردوهای ورزشی مستقر در آکادمی ملی المپیک و ورزشکاران حرفه ای از جمله تیم های ملی و ارائه مشاوره های تخصصی مرتبط نیز همواره مورد تاٌکید این مرکز است.