دپارتمان تغذیه

 

دپارتمان" تغذیه ورزشی"

اهداف 

 

1.       تلاش برای جامعیت علمی، آموزشی، پژوهشی و عملیاتی(بستر و فیلد) تغذیه ورزشی در کشور

2.      توانمندسازی علاقمندان به حوزه تغذیه ورزشی

3.     ارتباط مستقیم با تیم های ملی و فدراسیون های ورزشی کشور به منظور ارتقاء سواد تغذیه ورزشی

4.      ارتباط و همکاری با متخصصین بین المللی تغذیه ورزشی

 

وظایف

 

1-شناسایی عوامل تغذیه ای موثر بر سلامت و توانمندی ورزشکاران

2-انجام مداخلات تغذیه ای به منظور ارتقاء عملکرد ورزشکاران شامل مشاوره تغذیه، تنظیم برنامه غذایی  ویژه ورزشکاران و تیم های ملی (اردوها)و برگزاری کلاس های آموزشی تغذیه ورزشی ویژه مربیان و ورزشکاران

3- تغذیه ای موثر بر کاهش آسیب های ورزشی شناسایی عوامل

 

عملکرد

1-تولید محتوای علمی مرتبط با تغذیه ورزشی 

2-ایجاد بانک اطلاعات تغذیه ای ورزشکاران

3- مشاوره تغذیه و مکمل های ورزشی

4-ارزیابی تغذیه ای و ترکیب بدنی تیم های ملی اعزامی به بازی های بین المللی

5-تهیه برنامه های غذایی برای اردو های ورزشی

6-برگزاری کلاس های آموزشی تغذیه ورزشی ویژه مربیان و ورزشکاران

7-انجام امور مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه تغذیه ورزشی و مکمل های غذایی

8- همکاری بین المللی با نهاد های مرتبط با تغذیه ورزشی جهت توسعه تغذیه ورزشی در ایران