بخش بیومکانیک ورزشی

بخش بیومکانیک ورزشی:

 

بیومکانیک ورزشی به بررسی و مطالعه حرکات و مهارت­های ورزشی از طریق دو حیطه کلی کینتیکی (نظیر نیرو وگشتاور) و کینماتیکی (نظیر زاویه، سرعت و شتاب خطی و زاویه ای) می پردازد. همچنین بررسی فعالیت های الکتریکی سیستم عصبی-عضلانی درگیر در حرکات ورزشی از رویکردهای بیومکانیکی می باشد. به طور کلی هدف از انجام آزمون ها و پژوهش های بیومکانیکی دو هدف پیشگیری از آسیب و افزایش عملکرد می باشد.

هدف کاهش میزان آسیب از طریق تشخیص مکانیزم های آسیب و عوامل خطرزا انجام می گیرد. یکی از رویکرد های بیومکانیکی افزایش عملکرد ورزشی از طریق بررسی مهارت های ورزشی و ارایه راهکار و فیدبک های مناسب جهت بهبود تکنیک می باشد. رویکرد بیومکانیک مهم دیگر، اندازه گیری مستقیم ویژگی ­های قدرت نظیر قدرت بیشینه، قدرت آغازین، شاخص قدرت واکنشی، شاخص قدرت دینامیکی، نسبت استفاده از چرخه کشش-انقباض، توان اوج و توان میانگین، نرخ توسعه نیرو می باشد.

دستگاه های موجود در بخش بیومکانیک ورزشی شامل دستگاه  EMG ، دستگاه ایزومتریک گشتاور نیرو M3، دستگاه فورث پلیت یا صفحه نیروسنج Kistler و دوربین های سرعت بالا می باشد.