بخش فیزیولوژی ورزشی

بخش فیزیولوژی ورزشی:

 

یکی از بخش های تخصصی مرکز و مجهز به دستگاه های به روز در حیطه فیزیولوژی ورزشی می باشد.  دستگاه های بخش فیزیولوژی شامل دستگاه­های تجزیه و تحلیل گازهای تنفسی شرکت ، لاکتومتر برند ، ارگومتر دوچرخه ..... و ارگومتر دستی ... می باشد.

در بخش فیزیولوژی ورزش توان هوازی و آستانه بی هوازی و بسیاری از فاکتورهای مهم دیگر به صورت مستقیم اندازه گیری می شوند. همچنین متغیرهای مهم آمادگی جسمانی نظیر آستانه لاکتات، توان بی هوازی بدون لاکتات و توان بی هوازی بالاکتات در این بخش اندازه گیری می گردد.