ارکان جهت ساز

چشم انداز، ماموریت و وظایف اصلی آکادمی ملی المپیک:

چشم انداز : سازمانی پویا، چابک، یادگیرنده، مرجع و پیش رو در اشاعه و ترویج اصول و ارزش های منشور المپیک و تحول و پیشرفت علمی و عملی ورزش قهرمانی در تراز ملی و منطقه ای

بیانیه ماموریت : آکادمی ملی المپیک نهادی است علمی تخصصی که در راستای تحول در نظام مدیریت ورزشی کشور و نهادینه سازی آرمان های جنبش المپیک و به منظور پشتوانه سازی و توانمند سازی علمی، حرفه ای و فرهنگی ورزشکاران، مربیان و مدیران ورزشی، تلفیق علم و عمل در عرصه ورزش قهرمانی، بسترسازی و تامین و ارائه خدمات تخصصی به ورزشکاران و پایش، رصد و تحلیل سطح کیفی تیم های ملی با هدف دستیابی پایدار به موفقیت های بین المللی و گسترش ارزش های المپیک مبتنی بر اصول و ارزش هایی همچون عدالت محوری، اخلاق مداری، کار تیمی و خرد جمعی، توجه ویژه به مسئولیتهای اجتماعی، خلاقیت و نوآوری و اعتبار بین المللی ایفای نقش می نماید.

وظایف اصلی : مطابق فصل چهار، ماده 27، بند 2 منشور المپیک، نقش کمیته های ملی المپیک کشورها مشتمل بر توسعه اصول پایه و ارزش های المپیزم در کشور خود و بخصوص در بخش ورزش و آموزش از طریق ترویج برنامه های آموزش المپیک در کلیه سطوح مدارس، موسسات تربیت بدنی، ورزشی و دانشگاه ها از طریق ایجاد موسسه یا سازمانی به طور اختصاصی مانند آکادمی های ملی المپیک می باشد. همچنین به استناد ماده 26 اساسنامه مصوب کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران (مورخ 23/3/1400)، آکادمی ملی المپیک کشورمان مرکز علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و هنری وابسته به کمیته ملی المپیک با وظایف به شرح ذیل می باشد.

·         انجام کلیه امور و فعالیت های کمیته در حوزه آموزشی، تحقیقاتی، پژوهشی، علمی و فرهنگی

·         ارائه خدمات جهت آمادگی کلیه فدراسیون های ورزش قهرمانی به عنوان مرکز تمرینات تیم های ملی

·         مدیریت و اجرای کلیه تست های قهرمانی، پزشکی، روانشناسی

·         مدیریت و ارائه خدمات کتابخانه ای، آرشیوی و اسنادی به کلیه مراکز علمی و پژوهشی، پژوهشگران و دانشجویان

همچنین ارتباط مستمر و تعامل فعال با آکادمی بین المللی المپیک و مشارکت اثربخش در برنامه ها و نشست های مختلف این نهاد در سطح بین المللی از دیگر وظایف مهم آکادمی می باشد.