بخش سنجش و اندازه گیری

بخش سنجش و اندازه گیری:

 

بخش آزمون گیری و تستینگ مجهز به ابزارهای آزمایشگاهی، نیمه آزمایشگاهی و میدانی بوده که قابلیت اندازه­گیری تمامی فاکتورهای آمادگی جسمانی نظیر متغیرهای قدرت، توان، سرعت، چابکی و توانایی تغییر مسیر، زمان واکنش و عکس العمل، توان هوازی و استقامت قلبی-تنفسی، استقامت عضلانی و انعطاف­پذیری به همراه متغیرهای آنتروپومتریکی و پیکرشناسی را در بر می گیرد.