آکادمی المپیک / مراکز آکادمی / مرکز پزشکی ورزشی

مرکز پزشکی ورزشی

 

مرکز پزشکی ورزشی:

 

معرفی:

نظر به اهمیت و نقش علوم پزشکی ورزشی در حفظ سلامت و بهبود عملکرد ورزشکاران ملی، مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ملی المپیک به عنوان مرکز تخصصی، علمی، آموزشی و پژوهشی و با چهار رویکرد توسعه مرکز در زمینه ارتباطات و تولید علم پزشکی ورزشی، تجهیز و تکمیل سخت افزاری و نرم افزاری مربوط، پایگاه اطلاعات پزشکی ورزشی ورزشکاران و خدمات به ورزشکاران در بخش های مختلف مرکز به عهده دارد.

بخش های مرکز شامل: کلینیک ورزشی، توانبخشی و فیزیوتراپی، قلب و ورزش و ارزیابی تخصصی، تغذیه ورزشی، پیش گیری از آسیب های ورزشی، مدیریت اطلاعات

اهداف و وظایف :

-         بررسی و به روز نمودن طرح های علمی کاربردی با هدف بهبود توسعه علوم پزشکی ورشی، تغذیه، و توانبخشی ورزشی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی

-         برگزاری دوره های آموزشی پزشکی ورزشی، تغذیه و توانبخشی ورزشی در سطوح مختلف ورزشکاران، مربیان، کارشناسان، مدیران، مسئولین فدراسیون ها و خانواده پزشکی ورزشی کشور

-         ارائه خدمات و مراقبت های تخصصی پزشکی برای ورزشکاران تیم های ملی

-         ایجاد بانک ها اطلاعاتی

-         تهیه و تدوین منابع آموزشی و نشریات اطلاع رسانی پزشکی ورزشی

-         ارائه خدمات مشاوره های در جهت تامین نیازهای پزشکی و پیشگیری از آسیب های ورزشی و تهیه بسته های اطلاعالی به منظور رسیدن به ورزش سالم و ایمن

-         انجام معاینات دوره  ای و تخصصی ورزشکاران حرفه ای در زمینه های مختلف مانند ارزیابی تخصصی قلب ورزشکاران