آکادمی المپیک / مراکز آکادمی / مرکز روانشناسی ورزشی

مرکز روانشناسی ورزشی

مرکز روانشناسی ورزشی:

به منظور تکمیل و انسجام فعالیت های پزشکی ورزشی، در بعد روانشناسی به ویژه در حوزه ارتقاء عملکرد ورزشکاران ملی، مرکز مستقلی در آکادمی ملی المپیک تشکیل گردید.

اهداف و وظایف:

-         کمک به افزایش سطح آمادگی و سلامتی روانی ورزشکاران تیم های ملی

-         کمک به ارتقاء سطح دانش مربیان نسبت به روانشناسی و ارتباطات بین فردی

-         کمک به بهبود عملکرد ورزشکاران در تمرینات و مسابقات ورزشی

-         کمک به بهبود کیفیت زندگی ورزشکاران المپیکی

-         آموزش مهارت های ذهنی قهرمانان و مربیان ورزشی

-         تربیت نیروی کارامد و تخصصی در زمینه روانشناسی ورزشی

-         کمک به ارتقاء روابط انسانی در میان ورزشکاران و سازمان های ورزشی

-         ارائه مشاوره های روان شناختی به قهرمانان و مربیان ورزشی

-         تامین منابع آموزشی و انتشار تک آموز، بروشور، بولتن، پوستر با محتوای روانشناسی

-         برگزاری و مشارکت گردهمایی های علمی، تخصصی و حرفه ای ملی ، منطقه ای، بین المللی روانشناسی ورزشی

-         اجرای پروژه های علمی کاربردی روانشناسی ورزشی