تصویر

رویدادها

دومین وبینار بین المللی

پیشگیری از آسیب های ورزشی 

28 دی ماه 1400

 دومین وبینار بین المللی پیشگیری از آسیب های ورزشی              

دومین همایش خدمات روان شناختی

ویژه ورزشکاران حرفه ای

اول دیماه 1400

 

دومین همایش خدمات روانشناختی ویژه ورزشکاران حرفه ای     

سومین همایش

آکامی ملی المپیک و پارالمپیک

26 و 27 دی ماه 1400

 سومین همایش آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک       

تبلیغات