بخش آموزش

مرکز آموزش و پژوهش

 

معرفی بخش آموزش

به منظور تحقق مأموریت کمیته های ملی المپیک در راستای توسعه و تقویت ورزش قهرمانی و همگانی (ماده 27 بند 2 منشور المپیک) و همچنین مأموریت آکادمی ملی المپیک مبنی بر اشاعه و ترویج ارزش­های المپیک، مرکز آموزش و پژوهش آکادمی ملی المپیک به عنوان حلقه اتصال علم و عمل، کلیه برنامه های آموزشی و پژوهشی مربوط به ورزشکاران، مربیان، مدیران ورزشی، معلمان تربیت بدنی، دانشجویان، دانش آموزان و کلیه ذینفعان ورزشی را بر عهده دارد.

این برنامه ها با توجه به نیاز روز ورزش، در سطح وسیعی ارائه می­شوند و شامل دوره ها، کارگاه ها و سمینارهای ورزشی در زمینه های حفاظت از ورزشکاران، برابری جنسیتی، توسعه پایدار، ارزش های المپیک، دوپینگ، ورزش پاک، تقویت ورزشکاران و مربیان، سازماندهی رویداد، رهبری و مدیریت در وزش و ...  می باشد.

 

اهداف:

1.       گسترش، ترویج و صیانت از آرمان­ها و ارزش­های المپیک

2.      ارتقاء دانش عمومی آحاد جامعه نسبت به جنبش المپیک

3.     ارتقاء دانش فنی و علمی ورزشکاران و کادر فنی برای حضور در بازیهای آسیایی و المپیک و سایر بازیهای مورد تأیید کمیته ملی المپیک

4.     درآمدزایی مبتنی بر ظرفیت­ها، امکانات آموزشی و ارائه خدمات تخصصی

5.     ایجاد فرصت های برابر آموزشی و توسعه عدالت آموزشی از طریق آموزش های حضوری و مجازی در سراسر کشور

 

وظایف:

1.       توسعه و ترویج ارزش های المپیک از طریق برنامه های آموزشی مختلف به ویژه برای دانش آموزان، دانشجویان و معلمان تربیت بدنی

2.      توسعه و تقویت ورزش قهرمانی از طریق برگزاری دوره های آموزشی مختلف ویژه ورزشکاران، مربیان، داوران و کادر اعزامی به بازی­های آسیایی و المپیکی

3.     ارتقاء سطح دانش فنی کارکنان سازمان های ورزشی المپیک

4.      برنامه ریزی، سازماندهی، مشارکت، نظارت و ارزیابی کلیه برنامه های آموزشی مربوط به مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک و کمیسیون های کمیته ملی المپیک

5.     تدوین و تأمین منابع و محتوای آموزشی به منظور بکارگیری در برنامه های آموزشی آکادمی

6.    برگزاری برنامه ها و رویدادهای و آموزش های مختلف در سطح جامعه با هدف معرفی، ترویج و توسعه آرمان ها و اهداف جنبش المپیک مانند روز المپیک

7.     اجرای برنامه ها و آموزش های مختلف برای سایر ارگان ها و نهادهای مربوطه

8.     مشارکت با مؤسسات علمی و دانشگاه های معتبر علوم ورزشی کشور در برگزاری برنامه های آموزشی

9.      برگزاری وبینارها و همایش های علمی ملی و بین المللی با هدف توسعه علمی ورزش کشور و ایجاد زیرساخت علمی مناسب برای پیشرفت ورزش کشور

10.   تعامل و مشارکت مستمر با ورزشکاران قهرمان و المپین های محبوب به منظور ایجاد الگو در سطح جامعه (به خصوص ارتباط مستمر با کمیسیون ورزشکاران)

11.     مشارکت در برنامه های آموزشی همسو با اهداف و مأموریت آکادمی با بخش همبستگی المپیک

12.    انتقال دستاوردهای نمایندگان کمیته ملی المپیک از نشست های بین المللی 

13.   برگزاری روز المپیک در آکادمی

14.   تعامل و تقویت ارتباطات با مؤسسات آموزشی ذیربط در سطح ملی و بین المللی