بخش تحلیل و تفسیر نتایج

بخش تحلیل و تفسیر نتایج:

ارزیابی و تحلیل نتایج آزمون ها با بررسی دقیق نتایج آزمون های آمادگی جسمانی ورزشکاران و مقایسه با نورم های استاندارد بین المللی و نتایج پیشین و بررسی تغییرات صورت گرفته در فواصل زمانی مشخص و اردوهای تمرینی انجام می گیرد.  در ادامه نتایج بدست آمده تفسیر شده و راهکارها و بازخوردهای لازم با توجه به تغییرات قبل و بعد هر ورزشکار و نورم های استاندارد به منظور بهبود عملکرد به تیم های ملی ارایه می گردد.