آرشیو آلبوم ها

شامل

بایگانی 1400

بهمن (1)
ایران -  1

ایران

یکشنبه ۲۰ اَمرداد ۱۳۸۷
مجموعه ورزشی و امکانات  1

مجموعه ورزشی آکادمی ملی المپیک

امکانات و تجهیزات آکادمی ملی المپیک دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷
 3

بازدید ریاست شورای المپیک آسیا، اسفند 1383

بازید شیخ احمد فهد الصباح رییس شورای المپیک آسیا از آکادمی ملی المپیک و انتخاب آکادمی به عنوان مرکز تمرینات برتر آسیا، 23 اسفند 1383 دوشنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۸۷