بازدید دانشجویان رشته تربیت بدنی دانشکده فنی و حرفه ای واحد سماء از امکانات و تجهیزات آکادمی ملی المپیک(سه شنبه 22 آبان ماه 1397)

بازدید سماء1

سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

بازدید سماء2

سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

بازدید سماء3

سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

بازدید سماء4

سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

بازدید سماء5

سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

بازدید سماء6

سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷

بازدید سماء7

سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.