آرشیو ماهیانه

اخبار اردیبهشت 1390

عنوانتاریخ انتشار
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱ خرداد ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱ خرداد ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱ خرداد ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱ خرداد ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱ خرداد ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱ خرداد ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱ خرداد ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱ خرداد ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱ خرداد ۱۳۹۰
لیست دی و ی دی های خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱ خرداد ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۱ خرداد ۱۳۹۰
برنامه های مرکز سنجش وتوسعه قابلیتهای جسمانی سال 1390 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
Fasial release for structural balance/James Earls,Thomas Myers.-Chichester:Lutospublishing,2010 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
The ultimate handbook of motivational quotes for coaches and leaders/Pat Williams.-CA:Coaches choice,2011 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
Exercise testing and prescription lab manual/Edmond O. Acevedo,Michael A. Starks.-Champaign:Human kinetics,2011 ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
برنامه هفته اول خرداد ماه مرکز سنجش ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
Mental training for runners: How to stay motivated/Jeff Galoway.- Maidenhead:Meyer & meyer sport,2011 ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
کتابهای خریداری شده از بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
برنامه های آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در سال 90 اعلام شد ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
با برگزاری آزمون پایانی : آکادمی مربی بدنساز بانوان تربیت کرد ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
سرپرست تیم ملی تکواندو بانوان : آماده حضور در مسابقات انتخابی المپیک می شویم ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
بانوان هاکی باز تست دادند ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
برنامه هفته پایانی مرکز سنجش ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
کارگاه آموزشی فیزیولوژی ورزش ( بررسی عملکرد قلبی – ریوی ) ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
سرپرست تیم بانوان والیبال پرسپولیس: حضور در سه تیم اول جام باشگاه آسیا دور از دسترس نیست / اردوی مشترک بانوان والیبالیست ملی پوش با تیم پرسپولیس ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
پیش بسوی المپیک لندن / غلامرضا کریمی مربی تیم ملی بوکس: در همه اوزان شانس کسب سهمیه المپیک را داریم ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۰
ملی پوشان اسکیت هاکی آماده رقابت های جهانی می شوند ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
پیش بسوی المپیک لندن / محمد شیری سرپرست تیم های ملی تری اتلون: به احتمال 99% سهمیه المپیک را می گیریم ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
رییس آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در اجلاس روسای آکادمی های المپیک جهان ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
تکواندوکاران نیروهای مسلح آماده رقابت های بین المللی می شوند ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
کارگاه آموزشی یک روزه مکمل های ارگوژنیک در ورزشکاران ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک برگزار کرد : آموزش المپیزم ویژه دانشجویان دانشگاه های تربیت بدنی کشور ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۰
برنامه دوره های آموزشی تخصصی مرکز پزشکی ورزشی آکادمی ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
کنفرانس ورزش و محیط زیست کمیته بین المللی المپیک در دوحه با شعار " بازی برای آینده ای سبزتر" افتتاح شد. ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
برنامه های آموزشی و همایش های آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در سال 1390 ۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک ماساژور ورزشی تربیت می کند ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
دوره های آموزشی مرکز مدیریت ورزشی آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک در سال 1390 ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۰
جهت حضور در رقابت های آسیایی: بانوان کاراته کا تست دادند ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
fitness swimming:60 workouts for speed,endurance,and technique/Emmett Hines.-Champaign:Human kinetics,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The complete guide to sports nutrition/Anita Bean.-London:A&CBlack,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The complete guide to strength training/Anita Bean.-London:A&C Black,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
health professionals" guide to physical management of parkinson"s disease/Miriam P.Boelen.-Champaign:Human Kinetics,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
children,obesity and exercise:prevention,treatment and management of chidehood and adolescent obesity/edited by:Andrew P..Hills,Neil A. King and Nuala M. Byrne.- London:Routledge,2007 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Beijing 2008:preparing for glory: chinese challenge in the chinese century/Edited by:J.A Mangan and Dong Jinxia.- London:routledge,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Swimming anatomy/Ian Mcleod.-Champaign:Human kinetics,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The olympic movement in society:IOC final report2005-2008/International olympic committee.-Lausanne:International olympic committee,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Olympism:selected writing/Editing director:Norbert Muller:.-Lausanne:International olympic committee,2000 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
olympic memoirs/pierre de coubertin.-Lausanne:International olympic committee:1997 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Martindale"s drugs restricted in sport pocket companion 2009/Editor:Sean C Sweetman,BPharm,FRPharms.-Londom:Pharmaceutical press,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Biochemistry primer for exercise science/Michael E. Houston.-Champaign:Human kinetics,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
A practical guide to joint & soft tissue injection & aspiration/James W.McNabb.-Philadelphia:Lippincott williams&wilkins,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Acupuncture for musculoskeletal medicine/Grant Cooper/Stuart Kahn,Paul Zucker.-Philadelphia:Lippincott Wlliams &wilkins,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Applied sport management skills/Robert N.Lussier,,David C.Kimball.-Champaign:Human Kinetics,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Epidemiology of injury in olympic sports/Edited by:Dennis J.Caine,Peter A.Harmerand Melissa A.Schiff.-new jeresy:John Wiely & sons,,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The Olympic flame:the great olympic symbol/Conrado Durantez.-Laussane:International olympic committee,1988 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Campus recreational sports facilities :planning,design,and construction guidelines/NIRSA.-Champaign:Human kinetics,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
A brief atlas of the skeleton,surface anatomy,and selected medical images/Gerard J. TortoraNew Jersey:John Wiely& sons,2006 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
winning jumps and pole vault/editor:Ed Jacoby.-Champaign:Human Kinetics,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Sport nutrition for health and performance/Melinda M.Manore,NannaL. Meyer,Janice THompson.-Champaign:Human kinetics,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
foundations of exercise and mental health/Larry M.Leith.-Morgantown:Fitness information technology,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Sport Supplements:Which nutritional supplements really work/Anita Bean.-London:A&C black,2007 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Fitness on the ball:Acore program for brain and body/Anne Spalding,Linda E.Kelly.-Champaign:Human Kinetics,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Sports injuries guguidebook/Editor:Robert S.Gotlin.-Champaign:Human Kinetics,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Managing risk in sport and recreation:the essential guide for loss prevention/Katharine M.Nohr.-Champaign:Human kinetics,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Coaching Tennis:technical and tactical skills/American sport Educatin program.-Champaign:Hunam kinetics,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Sport promotion and sales management/Editor:Richard L. Irwin,William A.Sutton,Larry M.McCarthy.-Champaign:Human kinetics,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Women"s home workout bible/Brad schoenfeld.-Champaign:Human kinetics,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The complete guide to stretching/Christopher M. Norris.-London:A&C Black,2007 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Sports Nutrition:from lab to kitchen/Editor:Asker Jeukendrup.-Oxford:Meyer&meyer sport,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The complete guide to postural training/Kesh Patel.-London:A&C black,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Hot stone massage: a three-dimensional approach/Leslie Bruder.-Philadelphia:Lippincott williams& wilkins,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
the Pilates bible:the most comprehensive and accessible guide to pilates ever/Lynne Robinson,Lisa Bradshaw ,Nathan Gardner.-London:Kylecathie,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Fall proof:A comprehensive balance and mobility training program/Debra J. Rose.-Champaign:Human Kinetics,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Anatomy for strength and fitness training for speed and sport/Leigh Brandon.-London:New holland,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
coaching psychology manual/Margaret Moore,Bob Tschannen-Moran.-Philadelphia :Lippincott williams & wilkins,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The complete guide to exercise to music/Debbie Lawrence.-.-London:A&C Black:2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The complete guide to endurance training/Jon Ackland.-London:A&C Black,2007 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
the complete guide to core stability /Matt Lawrence.-London:A&C Black,2007 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Sport psychology for coaches/Damon Burton,Thomas D.Raedeke.-Champaign:Human kinetics,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Qualitattive research in physical activity and the health professions/Williams A. Pitney, Jenny Parker.-Champaign:Human kinetics,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Learning shootingsports :Archery-Rifle-Pistol/Katrin Barth& Beate Dreilich.-Oxford:Meyer&meyr sports, 2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The complete guide to Abdominal Training/Christopher M. Norris.-Lonodn:A&C Black,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The fitness instructor"s handbook:a complete guide to health and fitness /Marc Coulson.-London:A&C Black,2007 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Squash:steps to success/Philip Yarrow,Aidan Harrison.-Champaign:Human kineics,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Challenge workouts for advanced swimmers/Blythe Lucero.-Oxford:Meyer and Meyer sport,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Running antomy/Joe Puleo, Patrick Milroy.-Champaign:HUman Kinetics,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
swimming games and activities for parents and teachers/Jim Noble ,Alan Cregeen.-London:A&C Black,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The complete guide to trainng with free weights/Graeme Marsh.-Lonodn:A&C Black,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Periodization: Theory and methodology of training/Tudor O. Bompa,G.Gregory Haff.-Champaign:Human kinetics,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Structure and function of the musculoskeletal system/James Watkins.-Champaign:Human kinetics,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Exercise for older adults:ace"s guide for fitness professionals /Editors:Cedric X. Bryant,Daniel J.Green.-American council on exercise ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
ECG Interpretation for the clinical exercise physiologist/Christopher C.Dunbar,Barry Saul.-Philadelphia:Lippncott Wiliams & Wilkins:2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
A practical guide to developing resistance-training programs/Jay R. Hoffman,Nicholas A Ratamess.-Monterey:Coaches choice,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Gender equality and leadership in olympic bodies:women, leadership and the olympic movement 2010/International olympic committee.-Laussane:Loughborough University,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Training disabled people/Sara Wicebloom .-London:A&C Black,2007 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Athletic training exam review/Barbara H. Long,Charles W.Hale.-Philadelphia:Lippincoot williams & Wilkins,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
1010youth athletics drills/John Sheperd.-London:A&C Black,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
tapering and peaking for optimal performance/Inigo Mujika.-Champaign:Human kinetics,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Leadership and management in athletic tarining :an Integrated approach/Mathew R.Kutz.-Philadelphia:Lippincott williams and wilkins,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The advanced fitness instructor"s handbook/Marc Coulsin,David Archer.-London:A&C Black,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
The complete guide to strength training/Anita Bean.-London:A&C Black,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Ergonomics in sport and physical activity:Enhancing performance and improving safety/Thomas Reilly.-Champaign:Human kinetics,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Youth physical activity and sedentary behavior:Challenges and Solutions/Editors: Alan L.Smith,Stuart J.H. Biddle.-Champaign:Human Kinetics,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Ironman:weight management for triathletes/Ingrid Loos Miller.-Oxford:Meyer and meyer sport,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Volunteers,Global society and the olympic movwement/Miquel De Morgas,Ana Moreno,Nuria Puig Editors.-Lausanne:International olympic committee,2000 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
101youth football drills : age 7-11/Malcolm Cook.-London:A*&C Black,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
coaching Knowledges : undrestanding the dynamics of sport performance/Edited by:Jim Denison.-London:A&C Black,2007 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Stretching for racquet sports/Christopher M. Norris.-London:A&C Black,2008 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Table tennis tactics: your path to success/Klaus-M Geske,Jens Mueller.-Oxford:Meyer and Meyer sport,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
ACSM"s exercise is medicine: A clinician"s guide to exercise prescription/Steven Jonas/Edward M. Phillips.- Philadelphia: Lippincott williams & wilkins,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
101youth football drills:age 12 to 16/Malcolm Cook.-London:A&C Black,2009 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Sports medicine consult: Aproblem basedapproach to sports medicine for the primary core physician/Brian Busconi, J. Herbert Stevenson.-PHiladelphia:Lippincott williams & wilkins,2009/ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
Dynamic health and human movement.-Champaign:Human kinetics,2010 ۶ اردیبهشت ۱۳۹۰
اطلاعیه مهم تغییر تاریخ برگزاری آزمون پایان دوره مربی بدنساز ویژه بانوان ۴ اردیبهشت ۱۳۹۰
کاراته کاهای ملی پوش تست دادند ۳ اردیبهشت ۱۳۹۰