آرشیو ماهیانه

اخبار آذر 1389

عنوانتاریخ انتشار
درآکادمی ملی المپیک وپارالمپیک برگزار شد: کلاس مربیگری بین المللی سطح 2 اسکواش ۱ دی ۱۳۸۹
جهت حضور قدرتمند در رقابتهای جهانی : هاکی بازان تست دادند ۲۸ آذر ۱۳۸۹
مرکز پزشکی آکادمی برگزار می کند : دومین ژورنال کلاب مرکز پزشکی در سال 89 / برگزاری آزمون مجدد ورودی دوره پزشکیار ورشی ۲۷ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
کتابهای خریداری شده از نمایشگاه علمی کاربردی سال 89 ۲۱ آذر ۱۳۸۹
برای اولین بار برگزار شد : دوره مربیگری و داوری بین المللی ووتا ۲۱ آذر ۱۳۸۹
پنجمین دوره دانش افزایی مربیان کشتی آغاز شد ۲۱ آذر ۱۳۸۹
در آخرین روزهای اردوی آمادگی گوانگجو : بانوان والیبالیست های آماده رقابتهای پارآسیایی می شوند ۱۶ آذر ۱۳۸۹
مدیر مرکز پیکر سنجی آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک کسب کرد : رتبه اول جهانی انجمن بین المللی آنتروپومتری ۱۶ آذر ۱۳۸۹
آکادمی ملی المپیک وپارالمپیک پزشکیار ورزشی تربیت می کند ۱۳ آذر ۱۳۸۹
برگزاری آزمون ورودی دوره پزشکیار ورزشی ۹ آذر ۱۳۸۹