/ گروه های علمی

گروه های علمی

گروه های علمی :

  شورای آموزش 

  شورای پژوهش 

  شورای بیومکانیک ، فناوری مهندسی ورزش

  گروه فیزیولوژی

  گروه جامعه شناسی ورزشی