نشست فصلی و صمیمانه ریاست کمیته ملی المپیک با پرسنل کمیته ملی المپیک، آکادمی ملی المپیک و شرکت توسعه بازرگانی کمیته ملی المپیک (سه شنبه 13 آذر 1397)

نشست صمیمانه1

نشست صمیمانه1

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نشست صمیمانه2

نشست صمیمانه2

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نشست صمیمانه3

نشست صمیمانه3

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نشست صمیمانه4

نشست صمیمانه4

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نشست صمیمانه5

نشست صمیمانه5

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نشست صمیمانه6

نشست صمیمانه6

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نشست صمیمانه7

نشست صمیمانه7

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نشست صمیمانه8

نشست صمیمانه8

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نشست صمیمانه9

نشست صمیمانه9

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
نشست صمیمانه10

نشست صمیمانه10

سه شنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.