/ مراکز آکادمی / مرکز مدیریت ورزشی

مرکز مدیریت ورزشی

 

مرکز مدیریت و برنامه ریزی به منظور به کارگیری دانش روز مدیریت در سازمانهای ورزشی، سنجش، مطابقت و اعمال آن در عملکرد آکادمی و همچنین نظارت و مدیریت برنامه های راهبردی سازمان در راستای تحقق اهداف و نقش های زیر تشکیل گردیده است .

 

اهداف و وظایف:

 1. کمک و حمایت از فعالیت های برنامه محور و در راستای تحقق اهداف و ماموریت آکادمی
 2. کمک به بهبود روند برنامه ریزی و نظارت استراتژیک درآکادمی و مشارکت در این زمینه با سازمان های ورزشی کشور
 1. بهبود نگرش، ارتقاء سطح دانش و مهارتهای عملی مدیریتی منابع انسانی گروههای هدف آکادمی از جمله بهبود عملکرد جوانان و زنان ورزشکار، مربیان، مدیران و سرپرستان کاروان ها و هیئت های اعزامی به رویدادهای بزرگ ورزشی
 2. ارائه راهکارهای مدیریتی در زمینه جذب ، نگهداری و ارتقاء منابع انسانی و ایجاد نظام آموزش منابع انسانی سازمان
 3. همکاری و مشارکت با مراکز علمی کشور، صاحبنظران و نیز سازمانهای ملی و بین المللی  اجتماعی در زمینه تقویت مدیریت برنامه های سازمان
 4. برگزاری/ مشارکت در همایش ها، کارگاه ها و دوره های آموزشی در زمینه مدیریت سازمان های ورزشی
 5. مشارکت در تدوین، ترجمه، انتشار، پژوهش در زمینه مدیریت سازمان های ورزشی و نیز مطالب کاربردی ویژه مدیران و مربیان ورزشی
 6. کمک به ارتقاء دانش و مهارت مدیریتی مدیران آکادمی و سازمانهای ورزشی
 7. تقویت ارتباطات بین المللی در راستای ماموریت و اهداف سازمانی
 8. کمک به بهبود کیفیت خدمات

           9. تقویت نظام داوطلبی در عرصه ورزش کشور

 1. کمک به بهبود ساختار و مهارتهای مدیریتی مدیران سازمانی ها و باشگاه های ورزشی کشور
 2. مشارکت برنامه های مدیریتی در موارد مقتضی در سطح منطقه ای و بین المللی