/ مراکز آکادمی / کتابخانه، مرکز اسناد و تاریخ شفاهی

کتابخانه، مرکز اسناد و تاریخ شفاهی

 

مرکز مطالعات، کتابخانه و تاریخ شفاهی

این مرکز به عنوان یک مرکز تخصصی مطالعات و آرشیو ورزشی در راستای پیشبرد اهداف آموزشی ، پژوهشی ، تاریخی فرهنگی مرتبط با ورزش کشور فعالیت نموده و ارائه خدمات می دهد. ضمن ارائه سرویس های مستمر به مراجعه کننده های حضوری، ماموریت دارد تا با توسعه زیر ساخت ها و بهره گیری از فن آوری اطلاعات ارتباطات گسترده و سازنده ای با مخاطبان خود در سطح ملی و بین المللی برقرار نماید. در سال های اخیر دبیر خانه تاریخ شفاهی ورزش کشور نیز در این مجموعه مستقر گردیده و تلاش می نماید بر اساس راهبردهای شورای تاریخ شفاهی کمیته و آکادمی ملی المپیک در راستای تحقیق، پژوهش، مستند سازی، تهیه راش، فیلم، ... مرتبط به تاریخ ورزش کشور گام های موثر برداشته و با موزه ورزش و المپیک همکاری نماید.

اهداف و وظایف:

- پاسخگویی حضوری و غیر حضوری به نیازهای پژوهشی آموزشی جامعه ورزشی کشور در زمینه های فرهنگی، تاریخی ، هنری مرتبط با ورزش و رویدادهای المپیکی و قاره ای

- همکاری و مشارکت در زمینه های علمی ، فرهنگی و تحقیقاتی با سازمان های علمی دیگر به منظور تحقق بخشی از استراتژی های کمیته و آکادمی ملی المپیک

- روزآمد کردن مستمر داده ها، آرشیو، مستندات ، منابع مکتوب و غیر مکتوب مرتبط با ورزش کشور و برخی از داده های بین المللی

-همکاری و مشارکت با موزه ملی ورزش و المپیک کشور

- هماهنگی، سازماندهی، مستند سازی جلسات شورای تاریخ شفاهی ورزش کشورو کارگروه های تخصصی آن، تهیه آرشیو اسناد و مستندات پروژه های تحقیقات تاریخ شفاهی ورزش کشور، هماهنگی، سازماندهی و برگزاری کارگاه های آموزشی مرتبط با تاریخ شفاهی

- به روز نمودن مستمر زیر ساخت ها و بهره گیری روش های نوین فن آوری اطلاعات