Human resource management in Olympic sport organizations/ packianathan chelladurai,Alberto Madella_ champaign:Human Kinetics,2006

مدیریت منابع انسانی در سازمان های ورزشی المپیک
نویسندگان: پاکیاناتان چلادوره ای ، آلبرتو مادلا

این کتاب ، مدیریت منابع انسانی – سومین کتاب مجموعه ی MEMOS است. دو جلد دیگر درباره ی مدیریت استراتژیک و عملکرد ( نویسندگان: چاپلی و بایل، 2004)  وبازاریابی سازمان های ورزشی المپیک(نویسندگان: فراند و توریجیانی ، 2005) نوشته شده است. این کتاب کاری از MEMOS است که به مدیریت منابع انسانی می پردازد، زیرا مدیریت شرکت کنندگان و مجریان آموزشی بخشی از برنامه ای است که از سال 1995 اجرا شده است . مدیریت اجرایی در سطح ملی یا بین المللی سازمان های المپیک ، دانش مورد نیاز جهت ارائه ی مدیریت نوین را عرضه می دارد. این برنامه توسعه ی سرمایه ی انسانی جنبش المپیک در سطح گسترده را در نظر گرفته است ، به همین دلیل از حمایت قابل توجه از سوی اتحادیه ی المپیک برخوردار است.
این برنامه MEMO باید روزآمد شود تا مورد استفاده ی افرادی که در مقام اجرایی فعالیت می کنند، قرار گیرد. آموزش ها سه موضوع اصلی را دربر دارد: مدیریت استراتژیک ، مدیریت بازاریابی و مدیریت منابع انسانی و ظرف مدت یک سال عرضه می شود.
این کتاب رهنمود هایی برای حل مسائلی که پیش روی سازمان های ورزشی المپیک قرار دارد ارائه شده است . آموزش های سطح بالایی را در بردارد. یک سری موضوعات درباره ی مدیریت جنبش المپیک  ارائه شده است که میزان دریافت خواننده از اهداف متعدد این ماهیت جهانی پویا را افزایش می دهد. موضوعات در بستر ساختار سازمانی المپیک عرضه شده و موردبحث قرار گرفته اند.

 

۱ آبان ۱۳۸۷ ۱۳:۱۱

نظرات بینندگان

تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید