همایش ملی مدیریت در مبارزه با دوپینگ

همایش مدیریت در مبارزه با دوپینگ 1

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

همایش مدیریت در مبارزه با دوپینگ 2

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

همایش مدیریت در مبارزه با دوپینگ 3

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

همایش مدیریت در مبارزه با دوپینگ 4

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

همایش مدیریت در مبارزه با دوپینگ 5

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

همایش مدیریت در مبارزه با دوپینگ 6

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

همایش مدیریت در مبارزه با دوپینگ 7

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

همایش مدیریت در مبارزه با دوپینگ 8

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

همایش مدیریت در مبارزه با دوپینگ 9

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷

همایش مدیریت در مبارزه با دوپینگ 10

دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۸۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.