بازدید رییس آکادمی ملی المپیک با نایب رییس شورای المپیک آسیا 25/9/87

بازدید رییس آکادمی ملی المپیک با نایب رییس شورای المپیک آسیا 1

سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷

بازدید رییس آکادمی ملی المپیک با نایب رییس شورای المپیک آسیا 2

سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷

بازدید رییس آکادمی ملی المپیک با نایب رییس شورای المپیک آسیا 3

سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷

بازدید رییس آکادمی ملی المپیک با نایب رییس شورای المپیک آسیا 4

سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷

بازدید رییس آکادمی ملی المپیک با نایب رییس شورای المپیک آسیا 5

سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷

بازدید رییس آکادمی ملی المپیک با نایب رییس شورای المپیک آسیا 6

سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷

بازدید رییس آکادمی ملی المپیک با نایب رییس شورای المپیک آسیا 7

سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۸۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.