مراسم اختتامیه مسابقه هنر ، ورزش، المپیک و پارالمپیک

مراسم اختتامیه مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک 4

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷

مراسم اختتامیه مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک 16

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷

مراسم اختتامیه مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک 17

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷

مراسم اختتامیه مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک 2

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷

مراسم اختتامیه مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک 1

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷

مراسم اختتامیه مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک 3

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷

مراسم اختتامیه مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک 5

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷

مراسم اختتامیه مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک 6

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷

مراسم اختتامیه مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک 7

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷

مراسم اختتامیه مسابقه هنر، ورزش، المپیک و پارالمپیک 8

دوشنبه ۲۵ آذر ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.