بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک

9 آبان ماه 1387- عکس از استاد علی کاوه

بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 1

پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷

بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 2

پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷

بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 3

پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷

بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 4

پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷

بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 5

پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷

بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 6

پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷

بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 7

پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷

بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 8

پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷

بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 9

پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷

بازدید نمایندگان یونسکو از آکادمی ملی المپیک و پارالمپیک 10

پنج شنبه ۹ آبان ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.