تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 1

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 2

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 3

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 4

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 5

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 6

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 7

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 8

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 9

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 10

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 11

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷

تیراندازی ایران در پارالمپیک 2008 پکن، عکس: استاد علی کاوه 12

دوشنبه ۶ آبان ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.