امضاء تفاهم نامه بین آکادمی ملی المپیک ایران و عراق

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 1

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 2

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 3

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 4

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 6

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 7

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 8

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 9

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 10

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 11

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 12

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷

امضا تفاهم نامه ایران و عراق 13

پنج شنبه ۲ آبان ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.