مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره تربیت مربی مهارت‌های ذهنی آکادمی ملی المپیک

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره تربیت تربیت مربی مهارت های ذهنی آکادمی ملی المپیک 7

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره تربیت تربیت مربی مهارت های ذهنی آکادمی ملی المپیک 10

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره تربیت تربیت مربی مهارت های ذهنی آکادمی ملی المپیک 9

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره تربیت تربیت مربی مهارت های ذهنی آکادمی ملی المپیک 8

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره تربیت تربیت مربی مهارت های ذهنی آکادمی ملی المپیک 6

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره تربیت تربیت مربی مهارت های ذهنی آکادمی ملی المپیک 5

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره تربیت تربیت مربی مهارت های ذهنی آکادمی ملی المپیک 4

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره تربیت تربیت مربی مهارت های ذهنی آکادمی ملی المپیک 3

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره تربیت تربیت مربی مهارت های ذهنی آکادمی ملی المپیک 2

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲

مراسم اختتامیه دوازدهمین دوره تربیت تربیت مربی مهارت های ذهنی آکادمی ملی المپیک 1

دوشنبه ۱۴ اسفند ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.