بازدید مسئولین کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان از مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک

بازدید مسئولین کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان از مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک 2

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید مسئولین کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان از مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک 10

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید مسئولین کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان از مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک 9

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید مسئولین کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان از مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک 8

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید مسئولین کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان از مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک 7

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید مسئولین کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان از مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک 6

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید مسئولین کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان از مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک 5

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید مسئولین کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان از مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک 4

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید مسئولین کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان از مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک 3

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲

بازدید مسئولین کمیته ملی پارالمپیک ازبکستان از مراکز مختلف آکادمی ملی المپیک 1

سه شنبه ۸ اسفند ۱۴۰۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.