وزنه بردای المپیک پکن 2008، عکس استاد علی کاوه

وزنه بردای المپیک پکن 2008، عکس استاد علی کاوه 16

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

وزنه بردای المپیک پکن 2008، عکس استاد علی کاوه 1

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

وزنه بردای المپیک پکن 2008، عکس استاد علی کاوه 2

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

وزنه بردای المپیک پکن 2008، عکس استاد علی کاوه 3

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

وزنه بردای المپیک پکن 2008، عکس استاد علی کاوه 4

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

وزنه بردای المپیک پکن 2008، عکس استاد علی کاوه 5

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

وزنه بردای المپیک پکن 2008، عکس استاد علی کاوه 6

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

وزنه بردای المپیک پکن 2008، عکس استاد علی کاوه 7

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

وزنه بردای المپیک پکن 2008، عکس استاد علی کاوه 8

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷

وزنه بردای المپیک پکن 2008، عکس استاد علی کاوه 9

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.