تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87

اعزامی به مسابقات المپیک ویژه

تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87 23

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87 16

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87 1

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87 31

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87 17

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87 2

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87 32

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87 18

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87 3

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

تمرین تیم وزنه برداری معلولین سندرم دان، 22/7/87 33

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.