بازدید دانشجویان دانشگاه پیام نور از آکادمی ملی المپیک( آموزش المپیزم )

بازدید دانشگاه پیام نور1

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

بازدید دانشگاه پیام نور2

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

بازدید دانشگاه پیام نور3

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

بازدید دانشگاه پیام نور4

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

بازدید دانشگاه پیام نور5

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

بازدید دانشگاه پیام نور6

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴

بازدید دانشگاه پیام نور7

دوشنبه ۹ آذر ۱۳۹۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.