بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی تیمهای تکواندو و جودو در آکادمی ملی المپیک

بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی جودو و تکواندو

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

بازدید رئیس کمیته از اردو تکواندو

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی جودو و تکواندو1

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی جودو و تکواندو2

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی جودو و تکواندو3

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی جودو و تکواندو4

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی جودو و تکواندو5

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی جودو و تکواندو 5

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴

بازدید رئیس کمیته ملی المپیک از اردوی جودو و تکواندو6

دوشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.