مراسم تودیع و معارفه سرپرست آکادمی ملی المپیک

تودیع و معارفه آکادمی

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

تودیع و معارفه آکادمی 1

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

تودیع و معارفه آکادمی 2

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

تودیع و معارفه آکادمی 3

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

تودیع و معارفه آکادمی 4

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

تودیع و معارفه آکادمی 5

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

تودیع و معارفه آکادمی 7

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

تودیع و معارفه آکادمی 6

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

تودیع و معارفه آکادمی 8

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴

تودیع و معارفه آکادمی 9

دوشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.