مراسم اختتامیه دوره مدیریت ورزشی ویژه تربیت بدنی نیروهای مسلح

اختتامیه مدیریت ورزشی نیروهای مسلح1

شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴

اختتامیه مدیریت ورزشی نیروهای مسلح2

شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴

اختتامیه مدیریت ورزشی نیروهای مسلح3

شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴

اختتامیه مدیریت ورزشی نیروهای مسلح4

شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴

اختتامیه مدیریت ورزشی نیروهای مسلح5

شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴

اختتامیه مدیریت ورزشی نیروهای مسلح6

شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴

اختتامیه مدیریت ورزشی نیروهای مسلح7

شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴

اختتامیه مدیریت ورزشی نیروهای مسلح8

شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴

اختتامیه مدیریت ورزشی نیروهای مسلح9

شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴

اختتامیه مدیریت ورزشی نیروهای مسلح10

شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴

اختتامیه مدیریت ورزشی نیروهای مسلح11

شنبه ۱۷ اَمرداد ۱۳۹۴
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.