آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی گلبال کم بینایان، 14/2/87

آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی گلبال کم بینایان، 14/2/87 1

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی گلبال کم بینایان، 14/2/87 2

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی گلبال کم بینایان، 14/2/87 3

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی گلبال کم بینایان، 14/2/87 4

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی گلبال کم بینایان، 14/2/87 5

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

آزمون آمادگی جسمانی تیم ملی گلبال کم بینایان، 14/2/87 6

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.