اردوی تیم ملی وزنه برداری جانبازان و معلولین

اردوی وزنه برداری

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰

وزنه برداری

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰

وزنه برداری

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰

وزنه برداری

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰

وزنه برداری

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰

وزنه برداری

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰

وزنه برداری

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰

وزنه برداری

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰

وزنه برداری

سه شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.