بازدید هیات اجرایی IPC کمیته بین المللی پارالمپیک، 15/2/1387

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 16

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 1

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 2

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 3

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 4

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 5

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 6

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 7

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 8

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 9

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 10

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷

بازدید هیات اجرایی کمیته بین المللی پارالمپیک 11

دوشنبه ۲۲ مهر ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.