بازدید رییس آکادمی از هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها

حمیدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

حمیدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

حمیدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

حمیدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

حمیدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

حمیدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

حمیدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

حمیدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

حمیدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹

حمیدی

دوشنبه ۱۹ مهر ۱۳۸۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.