افتتاح سالن تمرینات پیشرفته تمرینات قدرتی با حضور روسای کمیته ملی المپیک

افتتاح سالن تمرینات پیشرفته تمرینات قدرتی با حضور روسای کمیته ملی المپیک 11

شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹

افتتاح سالن تمرینات پیشرفته تمرینات قدرتی با حضور روسای کمیته ملی المپیک 4

شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹

افتتاح سالن تمرینات پیشرفته تمرینات قدرتی با حضور روسای کمیته ملی المپیک 5

شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹

افتتاح سالن تمرینات پیشرفته تمرینات قدرتی با حضور روسای کمیته ملی المپیک 6

شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹

افتتاح سالن تمرینات پیشرفته تمرینات قدرتی با حضور روسای کمیته ملی المپیک 7

شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹

افتتاح سالن تمرینات پیشرفته تمرینات قدرتی با حضور روسای کمیته ملی المپیک 8

شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹

افتتاح سالن تمرینات پیشرفته تمرینات قدرتی با حضور روسای کمیته ملی المپیک 9

شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹

افتتاح سالن تمرینات پیشرفته تمرینات قدرتی با حضور روسای کمیته ملی المپیک 10

شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹

افتتاح سالن تمرینات پیشرفته تمرینات قدرتی با حضور روسای کمیته ملی المپیک 3

شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹

افتتاح سالن تمرینات پیشرفته تمرینات قدرتی با حضور روسای کمیته ملی المپیک 1

شنبه ۱ خرداد ۱۳۸۹
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.