دیدار دبیرکل کمیته ملی المپیک با مدیران آکادمی

دیدار افشارزاده با مدیران آکادمی

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸

دیدار افشارزاده با مدیران آکادمی

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸

دیدار افشارزاده با مدیران آکادمی

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸

دیدار افشارزاده با مدیران آکادمی

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸

دیدار افشارزاده با مدیران آکادمی

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸

دیدار افشارزاده با مدیران آکادمی

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸

دیدار افشارزاده با مدیران آکادمی

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸

دیدار افشارزاده با مدیران آکادمی

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸

دیدار افشارزاده با مدیران آکادمی

دوشنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.