بازدید خانم دکتر پروین احمدی نژاد از آکادمی ملی المپیک

16/7/87

دکتر پروین احمدی نژاد

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

بازدید خانم دکتر پروین احمدی نژاد ( عضو شورای شهر تهران ) از آکادمی ملی المپیک و اجلاس رادوکا 1

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

بازدید خانم دکتر پروین احمدی نژاد ( عضو شورای شهر تهران ) از آکادمی ملی المپیک و اجلاس رادوکا 2

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

بازدید خانم دکتر پروین احمدی نژاد ( عضو شورای شهر تهران ) از آکادمی ملی المپیک و اجلاس رادوکا 3

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

بازدید خانم دکتر پروین احمدی نژاد ( عضو شورای شهر تهران ) از آکادمی ملی المپیک و اجلاس رادوکا 4

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

بازدید خانم دکتر پروین احمدی نژاد ( عضو شورای شهر تهران ) از آکادمی ملی المپیک و اجلاس رادوکا 5

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

بازدید خانم دکتر پروین احمدی نژاد ( عضو شورای شهر تهران ) از آکادمی ملی المپیک و اجلاس رادوکا 6

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

بازدید خانم دکتر پروین احمدی نژاد ( عضو شورای شهر تهران ) از آکادمی ملی المپیک و اجلاس رادوکا 7

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

بازدید خانم دکتر پروین احمدی نژاد ( عضو شورای شهر تهران ) از آکادمی ملی المپیک و اجلاس رادوکا 8

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷

بازدید خانم دکتر پروین احمدی نژاد ( عضو شورای شهر تهران ) از آکادمی ملی المپیک و اجلاس رادوکا 9

چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۸۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.