افتتاح دوره تربیت مدیر رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی

افتتاح دوره تربیت مدیر رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 5

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸

افتتاح دوره تربیت مدیر رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 2

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸

افتتاح دوره تربیت مدیر رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 3

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸

افتتاح دوره تربیت مدیر رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 4

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸

افتتاح دوره تربیت مدیر رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 1

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸

افتتاح دوره تربیت مدیر رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 6

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸

افتتاح دوره تربیت مدیر رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 7

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸

افتتاح دوره تربیت مدیر رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 8

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸

افتتاح دوره تربیت مدیر رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 9

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸

افتتاح دوره تربیت مدیر رویدادهای ورزشی ملی و بین المللی 10

یکشنبه ۲۴ آبان ۱۳۸۸
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.