مراسم اختتامیه دوره سولیداریتی ورزشی 22 الی 26 شهریور ماه

مراسم اختتامیه دوره سولیداریتی مدیریت ورزشی 4

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸

مراسم اختتامیه دوره سولیداریتی مدیریت ورزشی 8

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸

مراسم اختتامیه دوره سولیداریتی مدیریت ورزشی 9

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸

مراسم اختتامیه دوره سولیداریتی مدیریت ورزشی 1

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸

مراسم اختتامیه دوره سولیداریتی مدیریت ورزشی 2

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸

مراسم اختتامیه دوره سولیداریتی مدیریت ورزشی 3

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸

مراسم اختتامیه دوره سولیداریتی مدیریت ورزشی 7

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸

مراسم اختتامیه دوره سولیداریتی مدیریت ورزشی 5

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸

مراسم اختتامیه دوره سولیداریتی مدیریت ورزشی 6

شنبه ۲۸ شهریور ۱۳۸۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.