چهارمین اجلاس هیئت رئیسه رادوکا

تاریخ 16/7/87

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 1

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 2

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 3

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 4

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 5

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 6

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 7

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 8

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

چهارمین نشس هیدت رئیسه رادوکا 9

سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷

دکتر قراخانلو

اجلاس رادوکا 16/7/87
سه شنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۷
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.