کارگاه مهارت های ذهنی ویژه ورزشکاران ورزشهای رزمی 26 اردیبهشت ماه

کارگاه مهارت های ذهنی ویژه تیم های ملی ورزش های رزمی 6

شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

کارگاه مهارت های ذهنی ویژه تیم های ملی ورزش های رزمی 5

شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

کارگاه مهارت های ذهنی ویژه تیم های ملی ورزش های رزمی 7

شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

کارگاه مهارت های ذهنی ویژه تیم های ملی ورزش های رزمی 8

شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

کارگاه مهارت های ذهنی ویژه تیم های ملی ورزش های رزمی 1

شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

کارگاه مهارت های ذهنی ویژه تیم های ملی ورزش های رزمی 2

شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

کارگاه مهارت های ذهنی ویژه تیم های ملی ورزش های رزمی 3

شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

کارگاه مهارت های ذهنی ویژه تیم های ملی ورزش های رزمی 4

شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸

کارگاه آموزشی اعتماد‌به‌نفس ویژه ورزشکاران ورزش‌های رزمی برگزار شد.

شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.