ششمین استاژ فنی سبک گوجوریو گوجوکای 22 الی 25 اردیبهشت ماه

استاژ فنی کاراته 5

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

استاژ فنی کاراته 1

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

استاژ فنی کاراته 2

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

استاژ فنی کاراته 3

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸

استاژ فنی کاراته 4

چهارشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.