طرح استعدادیابی امیدهای المپیک 9 الی 11 اردیبهشت

استعدادیابی وزنه برداری 9 الی 11 اردیبهشت ماه 4

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

استعدادیابی وزنه برداری 9 الی 11 اردیبهشت ماه 9

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

استعدادیابی وزنه برداری 9 الی 11 اردیبهشت ماه 1

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

استعدادیابی وزنه برداری 9 الی 11 اردیبهشت ماه 2

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

استعدادیابی وزنه برداری 9 الی 11 اردیبهشت ماه 3

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

استعدادیابی وزنه برداری 9 الی 11 اردیبهشت ماه 8

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

استعدادیابی وزنه برداری 9 الی 11 اردیبهشت ماه 5

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

استعدادیابی وزنه برداری 9 الی 11 اردیبهشت ماه 6

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸

استعدادیابی وزنه برداری 9 الی 11 اردیبهشت ماه 7

شنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۳۸۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.